FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

MAGAZINE

Fluids Processing Benelux 2016-2 12-04-2016
Blader door de digitale editie van het complete magazine
Fluids Processing Benelux 2016-2
Innovatielink; TU Eindhoven; warmtehergebruik; stoomrecompressie; proces productie automatisering; big data; ESV; waterzuivering; algen; biobased; affakkelen; Stankiewicz; TU Delft; boorplatforms; IT; migratie; pompsystemen

Verschenen: 12-04-2016
Duits georiënteerd Column Christien Nuboer
Duits georiënteerd
Column Christien Nuboer Zo dicht aan de grenswonend, 15 km van Duitsland af, vervagen grenzen iets meer. Düsseldorf is dichterbij dan Amsterdam en menig Duitse beurs is een thuiswedstrijd. Dat komt mooi uit met in een maand Tube & wire en Hannover Messe. Maar half maart bezocht ik ook SHK Essen. Weliswaar wat aan de rand van mijn vakgebied, er waren ook wel veel consumentenoplossingen, maar toch leuk om te vergelijken. Want je hoeft de grens maar over te gaan en niet alleen de bouwstijl valt op, dat is al decennia zo, maar het is een zee van zonnepanelen en een bos van windmolens. Of de Energiewende daad werkelijk ‘de’ zege is voor Duitsland, daar verschillen de meningen nog wel over. Maar op de beurs toch erg veel houtpellet-oplossingen, net als bij onze zuiderburen overigens, waar wij nou eigenlijk nog helemaal niets mee hebben.

Ik mocht nota bene op Nationale Loodgietersdag mee in een leerlingenbus, geregeld door het Otib (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBe drijf) Achterhoek. Die beijveren zich om samen met de regio NordRhein Westfalen leerlingen enthousiast te ma ken voor de technische beroepen.
pagina 2
Restwarmte: op zoek naar de kortste klap Overschot herwaarderen en transporteren in onderzoek
Restwarmte: op zoek naar de kortste klap
Overschot herwaarderen en transporteren in onderzoek Afvalverbrandingsinstallaties, energiecentrales en ook veel petrochemische bedrijven hebben een surplus aan warmte. Het leveren van industriële restwarmte aan gebruikers buiten de bedrijfspoorten heeft echter wel wat voeten in aarde, of dat nu andere bedrijven zijn of warmtenetten naar woonwijken. De slimste optie is toch hergebruik binnen het eigen proces, stelt restwarmtespecialist Egbert Klop van Industrial Energy Experts.

Restwarmte is hot. In zijn Warmtevisie onthulde minister Kamp van Economische Zaken vorig jaar zijn plannen om het ge - bruik van industriële restwarmte op grote schaal in te voeren. Het gebruik van industriële restwarmte levert volgens de bewindsman doorsnee een CO -reductie van 60 procent op in vergelijking met op aardgas gestookte ketels. Minister Kamp verwacht op een kosteneffectieve wijze veel potentieel (20-30 PJ) te benutten om binnen vier jaar nog een bijdrage te le veren aan de doelstelling voor duurzame energie in 2020. Niet alleen het milieu is ermee gediend. Zo hoeft ons land ook minder aardgas te winnen in Groningen én minder gas uit Rusland te importeren.
pagina 12
Conclusie na PPA-dag 2016: Onvoldoende focus op basics
Conclusie na PPA-dag 2016: Onvoldoende focus op basics
Soms heb je de indruk dat ontwikkelingen eindeloze trajecten vergen. Maar dat geldt op dit moment voor de industrie geenszins. Door Internet of Things (IoT) maakt de productieprocesautomatisering (PPA) grote stappen. Alleen: leuk hoor al die ineens beschikbare data, maar wat moet ik er in de procesoperatorroom mee? Op de jaarlijkse bijeenkomst van FHI rondom PPA 18 februari 2016 in Nijkerk lieten diverse mensen hun licht schijnen op het thema. We moeten vooruit, maar vooral gebruikers wijzen er op dat we zeker niet de ‘basics’ uit het oog moeten verliezen.

Er hangt verandering in de lucht. Of zoals een van de latere sprekers memoreerde: als er al iemand van ABN Amro woorden als IoT en MES in de mond neemt, dan is er heel wat gaande in de industrie.

Onderzoek naar trends
Inderdaad beet David Kemps, van ABN Amro het spits af over IoT. Uit een onder zoek, op initiatief van FHI afgenomen bij diverse van haar leden, noemde Kemps twee duidelijke trends: standaard maat werk en servitization.
pagina 14
Combinatie algen en waterzuivering roept twijfels op Groene goud nog niet gedolven
Combinatie algen en waterzuivering roept twijfels op
Groene goud nog niet gedolven De combinatie van algen en waterzuivering lijkt een prima businesscase. Het scheelt in zuiveringskosten en de algen zelf zijn een verkoopbaar product voor tal van toepassingen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en de eerste proefprojecten stemmen vooralsnog somber. Of niet? Bij Yara Sluiskil geven de voorlopige resultaten volop reden tot tevredenheid.

Kunstmestfabrikant of algenproducent? Het eerste natuurlijk. Al is de belangstel ling bij Yara Sluiskil wel gewekt. Op het uitgestrekte bedrijfsterrein van de fabrikant van mestkorrels en industriële chemica liën tegenover het Zeeuws-Vlaamse dorp Sluiskil pronkt een betonnen algenbassin midden tussen de chemische nijverheid. Het groene water stroomt kabbelend voort, in beweging gehouden door een enorm schoepenrad. Het ‘paddle wheel’ is onmisbaar zodat alle algen in het nog geen halve meter diepe bassin licht kun nen pakken. Licht is nodig om te kunnen groeien, fotosynthese in algentaal.
pagina 18
Ontwerp van lichte en kleine reactoren moet affakkelen methaan voorkomen
Ontwerp van lichte en kleine reactoren moet affakkelen methaan voorkomen
De TU Delft voert een groot Europees onderzoeksproject aan met als doel methaan dat nu nog veelal verloren gaat in industriële processen en bij boorplatforms te verwaarden. Bij het project zijn zeven kennisinstituten en drie Europese bedrijven betrokken. Het onderzoek heeft tot doel de huidige processen 10 procent goedkoper te maken en meer duurzame elektriciteit te gebruiken in de processen. De TU Delft brengt de kennis en ervaring in op het gebied van katalyse en het ontwerp van reactoren. Leider van het project is Andrzej Stankiewicz (oorspronkelijk afkomstig uit Polen), hoogleraar procesintensificatie aan de TU Delft.

Het Europese project voor methaanverwaarding heet Adrem (Adaptable Re- actors for Resource- and Energy-Efficient Methane Valorization). Andrzej Stankie wicz over de achterliggende gedachte: “Er zijn diverse aan methaan gerela teerde problemen. Kijk, methaan komt in heel diverse vormen op de wereld voor. Het is een onderdeel van aardgas. Maar het komt ook voor in biogas, schaliegas en in kolenmijnen. Het komt ook voor in methaanhydraten diep in zee. Daarbij is methaan heel belangrijk voor de in dustrie. Ten eerste als energiebron, ten tweede als grondstof voor chemicaliën.”
pagina 24
Pumps & Valves 2016 in Antwerp Expo 20 en 21 april 2016 Tien masterclasses waaronder Pompsystemen,  Process Monitoring & Control en Corrosiepreventie
Pumps & Valves 2016 in Antwerp Expo 20 en 21 april 2016
Tien masterclasses waaronder Pompsystemen, Process Monitoring & Control en Corrosiepreventie Pompen bezorgen de technische dienst van veel bedrijven grijze haren. “De kennis om de juiste pomp te selecteren, te installeren en te onderhouden, schiet vaak ruimschoots tekort,” aldus Jos Overschie van Oveducon. “In de masterclass ‘Pompen’ willen we alvast een tipje van de sluier lichten over wat allemaal verkeerd kan lopen en hoe u dit kunt vermijden.” Acta zal in de masterclass, ‘Process Monitoring & Control’ de vaakst voorkomende fouten tonen die worden gemaakt bij de keuze voor meet- en controleapparatuur van een pomp. MetaLogic, spin-off van de K.U. Leuven, zal in haar sessie rond corrosie enerzijds een overzicht brengen van de verschillende corrosie- en degradatievormen die frequent voorkomen in de praktijk, anderzijds wordt er ingezoomd op het fenomeen corrosie onder isolatie en materiaalselectie naar pompen/kleppen.

Uit een recent onderzoek in Duitsland blijkt dat maar liefst 75 procent van alle centrifugaalpompen niet in het juiste werkgebied draait. Jos Overschie: “Niet alleen Belgische en Nederlandse bedrij ven kampen dus met pompproblemen. Wereldwijd vertoont de kennis over pom pen en hun installatie, werking en onderhoud grote lacunes. Jaarlijks worden hierdoor miljoenen euro’s verspild: aan de aankoop van verkeerde pompen, de herstelling van defecten, nutteloos energieverbruik en natuurlijk ook het stilvallen van processen en/of verlies aan medium.”
pagina 28
Algen kansrijk voor productie biodiesel  ‘Survival of the fattest’
Algen kansrijk voor productie biodiesel
‘Survival of the fattest’ Het wordt in de toekomst mogelijk om op een goedkope manier biodiesel te maken uit algen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Peter Mooij die 19 januari promoveerde bij de onderzoeksgroep milieu biotechnologie aan de TU Delft. Het gaat om het kweken van algen op een heel efficiënte en slimme manier. De algen maken lipiden (vetten) aan die op hun beurt weer kunnen worden omgezet in biodiesel. Op termijn kan hier de raffinageindustrie zijn voordeel mee doen.

De productie van algen en daarmee biodiesel staat al geruime tijd in de be langstelling, niet in de laatste plaats bij wetenschappers. Zij weten dat je uit al gen biodiesel kunt maken maar de pro- ductie is zeer kostbaar.

Bijkomend voordeel bij een nieuwe ma nier van dieselproductie is dat het CO2-neutraal kan plaatsvinden. De verbrande biodiesel geeft weliswaar een CO2 -uitstoot maar die hoeveelheid is evenveel als de CO2 die algen onttrekken aan de buitenlucht. Het benutten van biodiesel gebeurt dus zonder een verhoging van CO2 in de atmosfeer. Volgens Peter Mooij zijn er nog twee belangrijke voordelen van de nieuwe manier van biodiesel maken vergeleken bij andere manieren. “Om te beginnen bestaan de gekweekte algen voor een groot deel uit lipiden, een belangrijk bestanddeel voor biodiesel.
pagina 32
Eerste InnovatieTour op campus TU Eindhoven MKB bij vernieuwing betrekken
Eerste InnovatieTour op campus TU Eindhoven
MKB bij vernieuwing betrekken De Technische Universiteit Eindhoven beet 4 maart 2016 het spits af als gastheer voor de InnovatieTour van het organiserende InnovatieLink. Met deze tocht gingen pers en ondernemers langs innovatieve, startende/opschalende bedrijven in de chemie en informeerden zich over de mogelijkheden van de dienstverlening van InnovatieLink. De bezoekers werden bovendien in contact gebracht met het innovation LAB in Eindhoven. Dit maakt deel uit van het netwerk ChemieLink dat negen iLABs en vijf Centers for Open Chemical innovation (COCi’s) verenigt. InnovatieLink coördineert dit netwerk. “Het idee is dat veel kennis en ervaringen worden uitgewisseld,” vertelt Chris Bruijnes, directeur van InnovatieLink.

InnovatieLink is opgericht door het ministerie van Economische Zaken met als doel om de twee topsectoren Chemie en Energie te ondersteunen. Streven is met name de betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf te bevorderen en te ondersteunen. Eventueel kan ook subsidieadvies worden verstrekt, hoewel InnovatieLink die zelf niet levert.
pagina 36
Georg Fischer richt zich weer op produceren Uitbesteding IT levert Zwitserse producent kostenvoordeel en kwaliteitsverbetering op
Georg Fischer richt zich weer op produceren
Uitbesteding IT levert Zwitserse producent kostenvoordeel en kwaliteitsverbetering op Het Zwitserse Georg Fischer ontwikkelt en fabriceert producten die voor een veilig transport van gas en vloeistoffen zorgen. Door de diversiteit binnen het bedrijf stond outsourcing al langer op de agenda. T-Systems uit Vianen bundelde het gehele IT-landschap van de organisatie en integreerde het in een nieuwe groepsinfrastructuur. Dat levert niet alleen kostenvoordelen op; ook worden data en systemen beter gedeeld binnen de organisatie en lopen processen sneller en beter.

Georg Fischer bestaat uit drie onafhankelijke wereldwijde entiteiten (zie kader). Die organisatiestructuur heeft invloed op hoe de IT-omgeving is georganiseerd. Hoewel uitbesteding al langere tijd op de agenda stond, lag de focus steeds op Zwitserland. In 2012 werd de knoop door gehakt en besloten om alle wereldwijde systemen naar T-Systems te migreren. De dienstverlener werd gevraagd om het gehele IT-landschap te bundelen en te integreren in een nieuw te creëren IT- infrastructuur.
pagina 38
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel