De Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG), kortweg PED is een Europese richtlijn m.b.t. de eisen die worden gesteld aan drukapparatuur. In Nederland is deze richtlijn sinds 2008 de wettelijke opvolger van de Stoomwet, die dateert uit 1953. Sinds 2016 is de vernieuwde versie van deze richtlijn van kracht. Deze geldt voor: - Drukvaten met een inwendige overdruk boven 0.5 bar - Stoomketels - Buizen en pijpen voor transport van vloeistoffen en gassen met een overdruk boven 0.5 bar Voor veerveiligheden is deze richtlijn van belang en daarom wil ik je er het een en ander over uitleggen. De nieuwe Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EU) die is gepubliceerd op 27 juni ’14 is gefaseerd uitgevoerd. Sinds 19 juli ’16 is deze richtlijn officieel van toepassing en ik merk dat de overgangsperiode nu echt in de laatste fase terecht is gekomen. Des te belangrijker om nog een keertje goed uit te leggen wat deze nieuwe richtlijn nu precies betekent. <b>De overeenkomsten tussen de oude en nieuwe richtlijn</b> Door invoering van NLF (New Legal Framework) sinds 2008, zijn er een aantal zaken die in de nieuwe richtlijn gelijk zijn gebleven aan de oude: 1. Het toepassingsgebied van de Richtlijn drukapparatuur 2. De tabellen voor categoriebepaling 3. De essentiële veiligheidseisen <b>Wat is er wel gewijzigd?</b> Ondanks 37 nieuwe overwegingen en 31 nieuwe artikelen is de impact in de regel gelukkig beperkt gebleven. Hieronder de wijzigingen die wel van kracht zijn: 1. De marktpartijen moeten naast hun gegevens en de door de richtlijn vereiste gegevens ook hun postadres vermelden. Marktdeelnemers zijn: fabrikanten, een gemachtigde van de fabrikant, een importeur of een distributeur. 2. Importeurs van drukapparatuur van buiten de Europese Unie, moeten erop toezien dat zij geen drukapparatuur op de markt brengen die niet voldoen aan de eisen van de richtlijn. Ook moeten zij beschikken over documentatie waarin staat dat de drukapparatuur voldoet aan deze eisen. 3. De fabrikant of importeur is verplicht om drukapparatuur te leveren met instructies en informatie over het gebruik en de veiligheid van het product. Deze documentatie moet dan geschreven zijn in een, door de lidstaat bepaalde taal die gebruikers en consumenten kunnen begrijpen. 4. Als eerste ligt de verantwoording tot naleving bij de fabrikant. Is hij in gebreke dan zal één van de volgende partijen in de leveringsketen de verantwoordelijkheid moeten nemen. 5. Er is duidelijk omschreven dat de fabrikant of importeur verplicht is om een technische documentatie vast te leggen waarin de eisen vermeld worden die op het product van toepassing zijn. Daarnaast moet men in die documentatie ook een adequate risicobeoordeling, een beschrijving van het product, ontwerptekeningen, testrapporten en een overzicht van de toegepaste normen vastleggen. Ten aanzien van deze documentatie wordt duidelijker omschreven dat er voor de fabrikant of importeur een 10 jaar bewaarplicht van toepassing is. 6. Onder de noemer van een redelijke overgangsregeling mogen distributeurs eventuele voorraden, die voldoen aan de Richtlijn 97/23/EG, nog leveren totdat de voorraad op is. 7. Wanneer een deelnemer in de leveringsketen de drukapparatuur onder eigen naam op de markt zet, wordt hij gezien als fabrikant. 8. Bij de risicoanalyse moet niet alleen rekening gehouden worden met de risico’s maar ook met de gevaren. 9. Levering onder goed vakmanschap kan ook onder de nieuwe PED richtlijn 2014/68/EU nog steeds, alleen heet het nu “een artikel 4 lid 3 installatie” in plaats van “artikel 3 lid 3”. 10. Bij de nieuwe PED-richtlijn is rekening gehouden met de nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen. Dit heeft vooral invloed op de groep ‘stoffen’. 11. Doordat de verschillende lidstaten geen eensluidende criteria hebben gehanteerd bij het aanwijzen van instellingen, wordt de aanwijzing van keuringsinstanties (Notified Bodies) Europees aangescherpt om verschillen te voorkomen.