Als bestaande installaties achteraf moeten worden uitgerust met sensoren voor niveaumeting, is het soms lastig een geschikte montagelocatie te vinden, omdat de bestaande aansluitstompen van de tank al in gebruik zijn. Bij zeer lange aansluitstompen ontstaan er door de vaak zeer brede zendhoek van de tot nu toe toegepaste sensoren bij het uiteinde van de stomp sterke stoorreflecties. Omdat dergelijke zeer lange aansluitstompen zelfs verschillende meervoudige echo’s genereren, neemt de meetbetrouwbaarheid in de buurt van deze reflecties duidelijk af. Juist bij media die radarsignalen slechts in geringe mate reflecteren, bijvoorbeeld brandstoffen of olieproducten, kan dit effect leiden tot een aanzienlijke minimumafstand in het bovenste deel van de tank. Door de antenne op een bepaalde manier te verlengen kon deze invloed weliswaar iets worden teruggedrongen, desondanks moesten er bij de tot nu toe toegepaste techniek bij montage op hoge aansluitstompen beperkingen op de koop toe worden genomen. <b>De oplossing </b> Dankzij de zeer goede signaalbundeling van de Vegapuls 64 worden er door het uiteinde van de stomp nauwelijks stoorreflecties teweeggebracht. Bovendien worden dankzij een afstandsafhankelijke signaalversterking eventuele reflecties op korte afstand duidelijk gereduceerd. Het resultaat is een betrouwbare meting tot vlakbij het tankdak en een eenvoudige montage achteraf in bestaande installaties. <b>De voordelen</b> • Eenvoudige montage op bestaande installaties zonder dure modificatie van de aansluitstomp van de tank • Benutting van het volledige tankvolume ook bij lange aansluitstompen • Er kan gemakkelijk worden voldaan aan bedrijfsspecifieke normen voor de sensormontage bij beloopbare platforms <b>Tip van de expert:</b> Ofschoon hoge aansluitstompen bij de nieuwe sensorgeneratie Vegapuls 64 duidelijk minder storingen veroorzaken, is het uiteraard zinvol bij de montage van radarsensoren gebruik te maken van zo kort mogelijke aansluitstompen. Bij de planning van nieuwe installaties moet er in het bijzonder aandacht worden besteed aan een optimale vormgeving van de montagemogelijkheden.