Sinds 2012 werkt ISO aan internationale normen voor het afvangen, transporteren en opslaan van koolstofdioxide (CO2). Beter bekend onder de naam ’carbon capture and storage (CCS)’. De ISO commissie die verantwoordelijk is voor deze normen heeft recentelijk een ad-hoc groep opgericht om te onderzoeken of het toepassingsgebied moet worden uitgebreid met het hergebruik van koolstof, ook wel ’carbon capture and utilization (CCU)’ genoemd. Nederlandse partijen kunnen aanhaken bij deze ontwikkeling. PrintE-mailDelen CCUS, een combinatie van hergebruik en/of opslaan van CO2, wordt gezien als een belangrijke technologie om de klimaatdoelen te behalen. In nagenoeg alle scenario’s voor een koolstofarme energievoorziening in 2050 is CCUS opgenomen als een van de te bewandelen paden om de CO2 uitstoot sterk te reduceren door de CO2 af te vangen die wordt uitgestoten bij de inzet van zowel fossiele brandstoffen (bijv. steenkool, olie of aardgas) als hernieuwbare brandstoffen (bijv. biomassa). Ook in de Energieagenda zoals afgelopen december gepresenteerd door de Nederlandse overheid is voor CCUS een rol weggelegd. Door het afgevangen CO2 nuttig toe te passen (bijv. als meststof in de kassen, wat al gebeurt in het Westland) wordt voorkomen dat CO2 of andere op fossiele brandstoffen gebaseerde bouwstenen worden geproduceerd in de (fijn)chemische sector of andere sectoren.