Een van de maatregelen uit het Parijs Klimaatakkoord om in 2050 CO2-neutraal te zijn, betreft het afvangen, transporteren en ondergronds opslaan van CO2, ofwel ’carbon capture and storage’ (CCS). Als alternatief kan de afgevangen CO2 als grondstof worden gebruikt, ofwel ’carbon capture and utilisation’ (CCU, ook wel CCUS genoemd). Binnen ISO, de internationale organisatie voor normalisatie, wordt al gewerkt aan een normenpakket om CCS te faciliteren. Ook CCU krijgt steeds meer aandacht in normalisatieland. De verwachting is dat in de loop van 2019 het Nederlands Klimaatakkoord tot stand komt. In dit akkoord zal ook een rol weggelegd zijn voor CCS en CCU, met name in de industrie en mogelijk ook bij elektriciteits- en waterstofproductie. Het gebruik van CO2 speelt daarnaast niet alleen een rol in de energietransitie, maar ook in de transitie naar een circulaire economie waarop vol wordt ingezet. De implementatie van CCS en CCU brengen verschillende vraagstukken met zich mee op het gebied van onder meer veiligheid, betrouwbaarheid, interoperabiliteit en levenscyclusanalyses. Verder zullen innovaties nodig zijn en dienen technologieën te worden opgeschaald om de kosteneffectiviteit te verhogen. Normalisatie is bij uitstek een instrument om met alle betrokken partijen breed gedragen en eenduidige afspraken hierover te maken, en zo doende de uitrol van CCUS op deze aspecten te faciliteren. NEN is voornemens een bijeenkomst te organiseren op het gebied van CCUS met geïnteresseerde Nederlandse partijen. Tijdens deze stakeholdersbijeenkomst worden belangstellenden geïnformeerd over de wereldwijde normalisatieontwikkelingen waarvan Nederland haar vruchten kan plukken en waarop Nederlandse belanghebbenden kunnen aanhaken om zelf ook invloed op de toekomstige ontwikkelingen uit te oefenen. Verder wordt de bijeenkomst gebruikt om met elkaar van gedachten te wisselen over barrières die worden ervaren om CCUS uit te rollen en die mogelijk door middel van (inter)nationale normalisatie kunnen worden beslecht. Partijen kunnen reeds hun interesse kenbaar maken aan NEN. Ook input voor onderwerpen is welkom.